Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Vạn Pháp         Reply   Post Message
Date: Tue May 14 01:11:48 2002
Subject:  Phật Học
Post No:  859     Reply to:   846

Tôi xin mạn phép tŕnh bày cho bạn rỏ về lẻ Thực Tướng Vô Thường. Phật là Thường Trụ Bất Biến, là Bản Thể Tự Tánh Tuyệt Đối, c̣n Pháp là Vô Thường Biến Đổi, Vô Thủy Vô Chung. (Nhưng mà, Phật và Pháp là 2 yếu tố rất là cần thiết cho 1 THỰC TẠI.) Không có Pháp mà chỉ có Phật th́ vạn sự vạn vật sẽ không hiện hành, song không có Phật mà chỉ có Pháp th́ vạn cảnh không tương dung.

Nên mới nói, Phật và Pháp là dung thông vô ngại = (dung nạp thông qua không có ǵ ngăn ngại), là tương nhập tương tức = (nếu vật này nhập vào vật kia, th́ vật này tức là vật kia.) Phật và Pháp điều DUNG H̉A lẩn nhau dến nổi không c̣n có ranh giới nào gọi là Phật là Pháp cả. Nên nhớ, công thức (formula) là = Cái Này Có Th́ Cái Kia Có, cho nên áp dụng vào công thức là, Cái Phật Có, Th́ Cái Pháp Cũng Có, đó là Thực Tướng, Thực Tại.

Một Thực Tướng, Thực Tại không thiên lệch bất cứ bên nào cả. Nói cho chính xác là chủ đích của Phật Pháp là để thật thân chứng và diễn giải cái thật tướng ứng và thật tại dụng một cách không thiên lệch bên này-(Phật) hoặc bên kia-(Pháp). Cũng như không thiên lệch vào Cỏi Niết Bàn mà cũng không thiên lệch vào Đường Sanh Tử, đó là mang một trạng thái B́nh Đẳng.

Nếu bạn hiểu như thế th́ bạn đă nắm rỏ tư tưởng của Phật Giáo Đại Thừa. Nói cho cùng là một trong ư nghĩa tinh yếu rất quan trọng của Phật Giáo là để tu hành = (thấy và sống) trên cái Thực Tại = (Sự Thật Trên Hiện Tại), không phải thấy và sống trong quá khứ, hay tương lai, mà chỉ thật thấy và thật sống ngay trong lúc này.

860<--Next   Previous-->858   View top 40 messages