Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Nghi Va^'n         Reply   Post Message
Date: Sat Mar 1 22:32:13 2008
Subject:  Gui ban pha`m phu
Post No:  3947    

##đă lâu rồi không vô diễn đàn, không biết t́nh h́nh các đạo hữu ra sao? tu hành có đạt được kết quả hay không, niệm Phật có được nhất tâm chưa, bây giờ đang hạnh phúc hay khổ đau?
Chúc các đạo hữu trong năm con chuột vạn sự như ư, tu hành tinh tấn, đồng văng Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Namô Bổn sư Thích Caâu Ni Phật
Namô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Namô Di Lặc Hội Thượng Phật Bồ Tát
Namô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
Namô Đại Trí Văn Thù Sư Lơi Bồ Tát
Namô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Namô Đại Hiếuục Kiền Liên Bồ Tát
Namô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật##
Nghe ba.n pha`m phu nie^.m nhie^`u danh hie^.u Pha^.t la`m to^i pha't sinh va`i nghi va^'n. Kho^ng bie^'t ca'c Pha^.t va` Bo^` Ta't be^n tre^n la` mo^.t chu'ng sinh tu+` kie^'p tru+o*'c hay la` tu+` nhie^`u chu'ng sinh. o^ Pha^.t

3948<--Next   Previous-->3946   View top 40 messages