Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Wed Oct 10 15:57:39 2007
Subject:  Tín Nguyện Hạnh / bạn phàm phu
Post No:  3938     Reply to:   3937

##Nhưng mà cái nguyện thì khi mô khổ hung quá chịu ko nổi mới bắt đầu nguyện sanh sang.##
Bạn phàm phu nói rứa thì bọn ngoại đạo hay là sấp nhỏ nó sẽ cười cho. Ðạo Phật tôn quý như thế, mà chỉ có thể làm nơi người ta nương tựa khi thất tình bị em út nó đá hay sao?
Bạn phàm phu có bao giờ nghĩ rằng: mình sung sướng được thân người, được nghe Phật Pháp, thì mình nên tu sao mà mau thành Phật để độ chúng sinh, hay không? Cầu vãng sinh là phương thức thành Phật bảo đảm an toàn nhất, đâu cần phải chờ tới khi thất tình mới lo tìm phương giải thoát?
Trong Liên Tông có 16 chữ: "thật vì sinh tử, phát lòng Bồ Ðề, dùng tín nguyện sâu, cầu sinh Tịnh Ðộ". Có chữ nào nói là khổ hung mới phát nguyện đâu?

##Cho nên tôi nghĩ là cái pháp môn này gọi là dễ tu mà chờ đến có tín và nguyện rồi thì mới bắt đầu niệm thì còn khó hơn tu thiền nữa.##
Dễ tu thì có dễ.à khó tin thì thật là khó tin. "...vị nhất thiết thế gian, thuyết thử nan tín chi pháp, thị vi thậm nan."
Bạn phàm phu nghĩ tu thiền mà không cần lòng tin à? Kinh Hoa Nghiêm há chẳng có câu "tin là mẹ của các công đức" hay sao? Không tin thì không làm không tu, không tu không làm thì không được công đức gì cả. Nếu bạn không tin rằng thiền sẽ giúp được bạn gì cả, thì có đời nào mà bạn chịu ngồi cho kiến đốt đít bạn?

##Có câu:"niệm 1 câu Phật hiệu diệt tôi trong vô lượng kiếp" mà ko biết có đúng ko.##
Nếu bạn tin rằng Phật không nói dối thì câu này đúng.

##Khi mình đă die rồi thì tâm mình tán loạn còn nhớ chi mô mà tín với nguyện nữa. Thì khi đó do mình đă quen câu niệm Phật rồi mình mới niệm hoặc là do công đức niệm Phật của mình Đức Phật A Di Đà hiện ra cho mình thấy rồi mình mới nhớ mà niệm...##
Thập niệm vãng sinh là khi lâm chung.
Bạn vừa trút hơi thở cuối cùng, mà nếu may phúc có người trợ niệm, và nếu thần thức còn nghe được, thì may ra bạn có thể niệm theo để có thể cảm được Phật tới tiếp dẫn. Tôi chỉ xin đoán mò, vì dựa theo những lời Tổ dạy, khi vừa chết, thần thức còn nghe được.
Bạn phải niệm Phật thì Phật mới tới, chứ không phải là Phật tới để nhắc bạn niệm Phật.
Bạn gọi phone thì taxi mới tới đón. Chứ taxi tới ngoài cửa rồi thì bạn phone kên nó chi nữa?

3939<--Next   Previous-->3937   View top 40 messages