Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  phàm phu         Reply   Post Message
Date: Sat Mar 28 05:39:10 2009
Subject:  luật nhân quả
Post No:  3857    

Tôi đọc thấy có tiền thân của 1 vị Sư phải chịu sự đen đủi và xui xẻo suốt đời là so khinh thường, ganh tỵ và đổ bát cơm của 1 vị A La Hán vào lửa. Do nhân duyên này mà vị này bị đọa vào địa ngục rất nhiều kiếp, bị đọa làm súc sanh bị đói khát và khi làm người cũng vẫn bị đói khát. Tới kiếp Đức Phật Thích Ca th́ phải chịu quả báo xui xẻo nhưng sau đó vị này đă chứng Thánh quả A La Hán. Do nhân duyên ǵ mà 1 hành động không gây đau đớn, không làm tổn hại, làm đau khổ(A La Hán không c̣n đau khổ) 1 chúng sanh mà phải chịu quả báo vô cùng to lớn ấy.
Tại sao thời tam quốc, vơ tướng giết người tàn bạo như Quan Vũ lại được phong Thánh? Khi chết lại thành thần?

3858<--Next   Previous-->3856   View top 40 messages