Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Duc Hoang         Reply   Post Message
Date: Thu Apr 19 07:23:55 2007
Subject:  Khong hoang mang - Kinh KALAMA
Post No:  3816     Reply to:   3808

Chư Pháp hữu kính mến,
Tại KALA (Bắc Ấn Độ), có một số đông tín đồ mới gia nhập Đạo Phật, bèn hỏi đức Phật:
“Thưa đức Cồ Đàm (GOTA, tên đức Phật), những gì Ngài nói, chúng tôi nghe, đều thấy có lý. Nhưng những vị giáo chủ khác cũng nói thấy rất có lý. Vậy chúng tôi biết nghe ai đây, khi ai nói cũng thấy có lý?”
Đức Thế tôn bèn trả lời như sau:
“Này dân chúng vùng KALA, hãy lắng nghe đây:
Các vị đã có lý khi nghi ngờ, vì sự nghi ngờ này nảy sinh từ một việc đáng nghi ngờ.
Này dân chúng vùng KALA, đừng tin bất cứ điều gì là đúng,
Dù điều đó người ta nói
Dù điều đó là truyền thống
Dù điều đó là giáo điều
Dù điều đó là văn bản pháp quy
Dù điều đó có vẻ có lý
Dù điều đó có vẻ hợp lý
Dù điều đó lô gíc,
Dù điều đó dựa trên linh tính
Dù điều đó có vẻ chắc chắn
Dù điều đó là điều huynh trưởng dạy
Dù điều đó là điều thầy dạy...
Nhưng khi quý vị tự kiểm nghiệm và thấy rằng
“Những điều này chưa đầy đủ,
Những điều này sai
Những điều này có hại và mang phiền não đến”
Thì quý vị hãy đừng thực hành.
Nhưng khi quý vị tự kiểm nghiệm và thấy rằng
“Những điều này đầy đủ,
Những điều này rất đúng
Những điều này rất tốt và mang về an lạc (hữu lậu & vô lậu) cho mình và cho mọi người”
Thì hãy chấp nhận và sống với điều đó.
Nam mô Bổn sư Thích ca mâu ni Phật.

3817<--Next   Previous-->3815   View top 40 messages