Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Thúy Vi         Reply   Post Message
Date: Mon Jan 1 02:38:49 2007
Subject:  Văn tế oan hồn tử
Post No:  3618     Reply to:   3617

Văn tế đọc trong đại trai đàn chẩn tế
-0-0-0-
Bất màn ôi bất mản
Kẻ núp bóng từ bi
Dùng xảo ngôn gạt chúng
Coi nhân quả ra chi?
“ĐẠI TRAI ĐÀN CHẩN Tế
THủY LụC GIảI OAN BÌNH ĐẳNG CứU BAT TRAI ĐÀN”
Đằng sau những mỹ từ hoa mỹ ấy,
Tâm chứa đựng mấy bồ dao găm
Khích động hận thù “chốngỹ cúu nước”
“Chống ngụy quyền tay sai”
Dù chiến tranh đã dứt trên 30 năm ột mặt kêu gọi quên tội ác của CS
Tòan dân hãy hướng về tương lai chịu đọa đày
Ôi ngán thay miệng lưỡi kẻ này
Nói tới nói lui chẳng ngượng mồm sao?
“Chuyệnỹ dội bom tại Bến Tre năm nào
Làm chết trên 300 ngàn người dân vô tội??”
Còn để dấu ấn trong tâm mọi người
Hình ảnh một kẻ vọng ngôn từ, láo khóet
Nay tiếp tục vọng ngữ qua mỹ từ
“Bình đẳng cứu bạt trai đàn”
Bình dẳng sao được khi tâm còn chất đầy thù óan
Qua từng câu văn, qua từng lời nói
Tướng tùy tâm mà sinh ặt hằng lên nét gian dối iệng dạy nhân quả mà chẳng kiêng nhân quà
Kêu gọi thứ tha mà khích động hận thù
Cấu kết bạo quyền, chà đạp luơng dân vô tội
Ôi! dân đen óan khí ngụt trời
Cầu Nại hà bao oan hồn đón đợi
Ngục A tỳ, phải trả lời tội lỗi uôn oan hồn sẻ siêu rổi
Cho rỏ thiên võng khôi khôi
Sơ nhi bất lậu
Thiện Ác đáo đầu chung hữu báo
Cao phi viễn tẩu giả nan tàn

Ô hô!
Cơm sốt một tô
Nước tịnh bình đôi chén
Kinh Bát nhã ngâm nga
Xóa tan muôn phiền nảo
Lên bè Từ lướt qua
Thanh bình hêt can qua uôn vong linh oan khổ
Không phân biệt cội nguồn
Có linh, xin thượng hưởng!!!
ùng một tết 2006

3619<--Next   Previous-->3617   View top 40 messages