Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Minh Ðăng         Reply   Post Message
Date: Mon Mar 8 15:43:44 2004
Subject:  Trả Lời
Post No:  1201     Reply to:   1200

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính Thưa Ðạo Hữu Hư Không

1/ chử Liễu Là : Hiểu, Thấy, Ngộ
Liễu Sanh Tử: Nhận Thấy Ðược Vấn Ðề Sanh Tử
Chân Minh Liễu: Nhận Thấy Ðược ánh sáng chân thật, hoặc ngộ thấy được nghĩa chân thật.

2/Như : Tức là như như bất Chuyển, không thay đổi,
Ðẳng : Bình Ðẳng
Như Ðẳng Chúng Sanh: Mọi chúng sanh đều Bình Ðẳng. ( Chúng sanh đều có Phật Tánh, Bởi vì có SI MÊ nên gọi là chúng sanh)

3/ Túc : là đầy đủ
Minh : là ánh sáng
Hạnh : Hạnh Phúc
Minh Hạnh Túc: Thấy được sự đầy đủ là hạnh phúc. (con người có khổ bởi chạy theo : Tài "Tiền", Sắc , danh , dục , Thùy)

Với kiến thức sơ thiển của Minh Ðăng, có thề giúp được phần nào.
Nam Mô A Di Ðà Phật
Minh Ðăng cẩn bút.

1202<--Next   Previous-->1200   View top 40 messages