Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  System Admin         Reply   Post Message
Date: Wed Sep 11 19:00:15 2002
Subject:  Trang web www.Chuavietnam.com sẽ gửi CDs "Cẩm Nang Tu Đạo" đến đạo hữu sau đây:
Post No:  1047    

Trang web www.Chuavietnam.com sẽ gửi CDs "Cẩm Nang Tu Đạo" đến đạo hữu sau đây: 

Nguyên Chơn  = 1 bộ CD "Cẩm Nang Tu Đạo"

Xin thành thật cảm tạ đạo hữu đă cho trang web www.Chuavietnam.com cơ hội làm việc Phật sự này. 
Sau khi nhận được CD, xin đạo hữu giúp chúng tôi bằng cách liên lạc báo tin cho chúng tôi biết để tránh việc bị thất lạc qua đường bưu điện. Xin cho chúng tôi biết nếu không nhận được CDs trong hai tuần.  Xin cảm ơn đạo hữu.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


1048<--Next   Previous-->1046   View top 40 messages