Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  vi vi         Reply   Post Message
Date: Sat Jun 29 06:34:17 2002
Subject:  reply 980
Post No:  986    

trich lai 980:
Vi Vi có tấm ḷng Bồ Tát.
Atlas xin tuân chỉ.

làm như vi vi là Thái thượng mẫu hoàng 80 tuổi,nhưng mà hỏng sao v́ vi vi biết được ḿnh có Vô lượng thọ mà cho nên:

Tám mươi chưa phải là già
tính lại c̣n trẻ hơn là chín mươi
chín mươi chưa phải xong đâu
đầu thai trở lại th́ là baby

vi vi cám ơn Huynh đả chịu khó viết song ngữ cho vi vi dể hiêủ
kiếp sau nguyện làm cái hột gà ốp la độ cho cái bụng của huynh :-)

987<--Next   Previous-->985   View top 40 messages