Tc Phẩm

Tc Giả

word doc & PDF (no images)

Word doc &PDF with images

 
1/ Chứng Đạo Ca
 
 Huyền Giác Thiền Sư
     DOC  ,PDF

2/ Kinh Kim Cang
Như Huyễn Thiền Sư         DOC , PDF
 
 3/ Tập Thơ
 
 Như Huyễn Thiền Sư
 Tập Thơ 1(doc), Tập Thơ 1(pdf)     
 Tập Thơ 2(doc), Tập Thơ 2(pdf)

 Tập Thơ 3(doc), Tập Thơ 3(pdf)
 Tập Thơ 4(doc) , Tập Thơ 4(pdf)
 Tập Thơ 1 (doc), Tập Thơ 1 (pdf)
 Tập Thơ 2(doc), Tập Thơ 2 (pdf)

 Tập Thơ 3(doc), Tập Thơ 3(pdf)
 
4/ Trực Chỉ Thi Ca
     Tập I & II.
 Như Huyễn Thiền Sư  Trực chỉ(doc), Trực Chỉ(pdf)  

5/ Trực Chỉ Tập Thơ Trọn Bộ
Như Huyễn Thiền Sư      Trực Chỉ (doc)  , Trực Chỉ (pdf)

6/Ngón Tay Chỉ Trăng 1
Như Huyễn Thiền Sư    Ngn Tay Chỉ Trăng 1 (doc),
Ngn Tay Chỉ Trăng 1 (pdf)


7/Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 1
New 05 /18/2010

Như Huyễn Thiền Sư   Trực Chỉ Ngn Tay Chỉ Trăng 1 (doc),
Trực Chỉ Ngn Tay Chỉ Trăng 1 (pdf)

8/Ngón Tay Chỉ Trăng 2
Như Huyễn Thiền Sư     Ngn Tay Chỉ Trăng 2(doc),
Ngn Tay Chỉ Trăng 2(pdf)


9/Ngón Tay Chỉ Trăng 3
Như Huyễn Thiền Sư   Ngn Tay Chỉ Trăng 3(doc),
Ngn Tay Chỉ Trăng 3(pdf)

10/Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 4

Như Huyễn Thiền Sư   Trực Chỉ Ngn Tay Chỉ Trăng 4 (doc) ,
Trực Chỉ Ngn Tay Chỉ Trăng 4 (pdf)

11/Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 5
Như Huyễn Thiền Sư   Trực Chỉ Ngn Tay Chỉ Trăng 5 (doc) ,
Trực Chỉ Ngn Tay Chỉ Trăng 5 (pdf)

12/Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 6
Như Huyễn Thiền Sư   Trực Chỉ Ngn Tay Chỉ Trăng 6 (doc) ,
Trực Chỉ Ngn Tay Chỉ Trăng 6 (pdf)

13/ Trực Chỉ Ngón Tay  Chỉ Trăng 7
   New
 Feb  29, 2011

Như Huyễn Thiền Sư   Trực Chỉ Ngn Tay Chỉ Trăng 7 (doc) ,
Trực Chỉ Ngn Tay Chỉ Trăng 7 (pdf)

14/Chiếc Lá 
New May 12, 2012
Như Huyễn Thiền Sư   Doc , PDF, Hinh bia
15 /Nhớ Ơn Thầy
(Chiếc Lá 2)
New  Jan  29 , 2014
Như Huyễn Thiền Sư   Doc , PDF

* Click Here để download Acrobat Reader AdbeRdr812_en_US.exe.   Đy l Program dng  để mở Files PDF.
* Click Here để download VPS 4.3 .   Dng để đnh dấu Tiếng  tiếng Việt.
*Lưu :  Những Tập thơ v  trực chỉ của Như Huyễn Thiền Sư thi ca được viết bằng VNI  , để đọc những file nầy
             Xin download  VNI fonts tại đy.   Download. Hoặc tại website http://www.hunglandesign.com