Buddha's Life

Picture1 Picture2 Picture3 Picture4 Picture5
Picture6 Picture7 Picture8 Picture9 Picture10
Picture11 Picture12 Picture13 Picture14 Picture15
Picture16 Picture17 Picture18 Picture19 Picture20
Picture21 Picture22 Picture23 Picture24 Picture25
Picture26 Picture27 Picture28 Picture29 Picture30
Picture31 Picture32      


Buddha Relics
Một Số Hình Ảnh Xá Lợi Phật


                   
                     
             Collection 1

Pic 1

Pic 2

Pic 3

Pic 4

Pic 5

Pic 7

Pic 8

Pic 9

Pic 10

Pic 11

Pic 12

Pic 13

Pic 14

Pic 15

Pic 16

Pic 17

Pic 18

Pic 19

Pic 20

Pic 21

Pic 22

Pic 23

Pic 24

Pic 25

Pic 26

Pic 27

Pic 28

Pic 29

Pic 30

Pic 31

Pic 32

Pic 33

Pic 34

Pic 35

Pic 36

Pic 37

Quan The Am Bo Tat

Buddha7 Quan The Am Bo Tat II 3 Buddha pic

Pic 38

Buddhist Heritage of Andhra Pradesh India Collection pic 1 Collection pic 2 Collection pic 3

Collection pic 4

Collection pic 5 BanDoPhapGioi    Một Số Hình Ảnh Của Bồ Tát Quán Thế Âm

Quantheam1 Quan The Am 2 Quan The Am 3 Quan The Am 4 Quan The Am 5
New Quan The Am Web Photo Gallery        


18 La Hán

La Han1 La Han2 La Han3 La Han4 La Han5
La Han6 La Han7 La Han8 La Han9 La Han10
La Han11 La Han12 La Han13 La Han14 La Han15
La Han16 La Han17 La Han18    Buddhist Temples in Viet Nam
Hình Ảnh Các Chùa Ở Việt Nam


I

II

III

I

II

I

II

III

IV

I

II

 

 

 
Hình Hòa Thượng Thích Thanh Từ và Các Thiền Viện

Hoa Thuong Thich Thanh Tu Pic Pic 1 Pic 2 Pic 3 Pic 4
Pic 5 Pic 6 Pic 7 Pic 8 Pic 9
Pic 10 Pic 11 Pic 12 Pic 13 Pic 14
Pic 15 Pic 16 Pic 17 Pic 18 Pic 19
Pic 20 Pic 21 Pic 22 Pic 23   


Một Số Hình Ảnh Tại Phật Học Viện Quốc Tế
9250 Columbus Ave 
North Hills, CA 91343-2205 USA
Phone: :818-893-5317
Click
Here to enter Phật Học Viện Quốc Tế Gallery.


Một Số Hình Ảnh Tại Tu Vin Liễu Quán
31130 Chihuahua Valley Dr.
Warner Springs , CA 92086 USA

       
       
       


Collection 2


Buddha 1 Buddha 2 Buddha 3 Buddha 4 Buddha 5
Truc Lam 1 Truc Lam 2 Truc Lam3 Truc Lam 4 Chua Hue Quang
Chua Viet Nam The City of Ten Thousand Buddha      
Lotus 1 Lotus 2 Lotus 3 Lotus 4 Lotus 5
Lotus 6 Lotus 7 Lotus 8 Lotus 9 Lotus 10