Hoa Thuong Thich Tu Thong


Thông Báo:

Lịch Giảng Tháng 8
1/ Trường Phật Học Tp. HCM 8 giờ 00 sáng Chủ nhật, ngày 31-8-2014 (07-8-GN)




Nhạc Lời Date
1/ Liểu Đạo Ca Doc PDF  April 03 , 2013 





Những Băng Giảng Mới Date
1/ Đạo Tràng Bát Nhã 2 April 13  , 2014
2/Trung Cấp- Khoá 9(04-11-14) April 11  , 2014
3/Trung Cấp-Khoá 8(04-11-14) April 11 , 2014
4/ Cao Đẳng Khoá 6(04-05-14) April 05  , 2014
5/Cao Đẳng Ni  Khoá 6(04-05-14) April 05  , 2014
6/Đạo Tràng Bát Nhã 1 March 16  , 2014



*Chú Ý:  Những Tập thơ và trực chỉ của Như Huyễn Thiền Sư thi ca được viết bằng VNI  , để đọc những file này
             Xin download  VNI fonts tại đây.   Download
             Video Băng Giảng Của Hoà Thượng Thích Từ Thông ,  Đạo hữu có thể coi online và download từ trang
             Phim .  Click here to Video page.


Tác Phẩm Thi Ca

Tác Giả

Word doc &PDF with images

Băng Đọc
 
 1/ Tập Thơ
 
Như Huyễn Thiền Sư
 Tập Thơ 1 (doc), Tập Thơ 1 (pdf)
 Tập Thơ 2(doc), Tập Thơ 2 (pdf)

 Tập Thơ 3(doc), Tập Thơ 3(pdf)
 Tập Thơ 4(doc) , Tập Thơ 4(pdf) 
 
 
2/Trực Chỉ Tập Thơ Trọn Bộ
New 10/15/2010
Như Huyễn Thiền Sư   Trực Chỉ (doc)  , Trực Chỉ (pdf) Hoàng Oanh Thanh Lâm

1, 2, 3, 4, 5, 6

3/Ngón Tay Chỉ Trăng 1
Như Huyễn Thiền Sư Ngón Tay Chỉ Trăng 1 (doc), Ngón Tay Chỉ Trăng 1 (pdf)
 

4/Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 1
New 05/18/2010
Như Huyễn Thiền Sư Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 1 (doc),
Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 1 (pdf)
 

5/Ngón Tay Chỉ Trăng 2
Như Huyễn Thiền Sư Ngón Tay Chỉ Trăng 2(doc), Ngón Tay Chỉ Trăng 2(pdf)
 

6/Ngón Tay Chỉ Trăng 3

Như Huyễn Thiền Sư Ngón Tay Chỉ Trăng 3(doc), Ngón Tay Chỉ Trăng 3(pdf)  

7/Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 4
 
Như Huyễn Thiền Sư Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 4 doc ,
Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 4 pdf
 

8/Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 5
 New  12/10/2010
Như Huyễn Thiền Sư Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 5 doc ,
Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 5 pdf
 

9/Chiếc Lá  New  Oct 10, 2011
Như Huyễn Thiền Sư Doc , PDF  


Kinh Sách Của Pháp Sư Từ Thông

PDF

Word DOC

Băng Ðọc

Bát Nhã Ba La Mật Ða Thâm Nghĩa Ðề Cương (Pháp Sư Từ Thông) PDF DOC  
Chứng Ðạo Ca Trực Chỉ Ðề Cương (Pháp Sư Từ Thông) PDF DOC Tâm Thảo
Đại Bát Niết Bàn Trực Chỉ Đề Cương ( Pháp Sư Từ Thông)  New April 19, 2011 PDF DOC  
Duy Ma Cật Trực Chỉ Ðề Cương (Pháp Sư Từ Thông) PDF DOC  
Duy Thức Học Yếu Luận (Pháp Sư Từ Thông)  Revised Oct 26,  2011 PDF DOC Tâm Thảo     
Như Lai Viên Giác /Trực Chỉ Ðề Cương (Pháp Sư Từ Thông) PDF DOC  
Pháp Hoa Kinh Trực Chỉ Ðề Cương (Pháp Sư Từ Thông) PDF DOC  
Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ Ðề Cương (Pháp Sư Từ Thông) PDF DOC  
Kinh Kim Cang  PDF DOC  

 

Title 

mp3


Bát Ðại Nhân Giác

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 
Bát Nhã Tâm Kinh 
 
1a,1b,2a,2b,3a,3b,4a,4b,5a,5b,6a,6b

Chánh Và Tà 

 
1, 2
Chứng Ðạo Ca  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47
Ðại Bát Niết Bàn  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,79,80,81,82,83 ,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116
117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,
134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,
151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,
168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,
185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202
203,204,205,206,207,208,209,210,211,212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219
220, 221, 222 , 223 , 224, 225, 226, 227, 228, 229. 230 , 231 , 232 ,233 ,234,
235236 , 237 ,238, 239 , 240 , 241 , 242 , 243, 244 , 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263,
264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 , 273, 274, 275, 276 , 277, 278, 279, 280 , 281, 282, 283, 284, 285, 286 , 287 , 288 , 289
Ðại Thừa Vô Lượng Nghỉa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 
Duy Ma Cật  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Duy Thức Luận  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,   24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,36

Buổi Họp Mặt Cuối Năm Kỷ Sửu 2009

  1 

Hướng Dẫn Tu Học
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Hướng Dẫn Tu Học Từ Xa Tập I
( Liễu Liễu Đường)  
Tham Thiền 1 Kỳ_2_Tham_Thiền_2
Kỳ_3_Tham_Thiền_2  Kỳ 4- Quán Thân
Kỳ 5- Quán Thân Kỳ 6- Quán Tâm
Kỳ 7- Quán Tâm Kỳ 8- Quán Tâm
Kỳ 9- Quán Tâm Kỳ 10- Quán Tâm
Kỳ 11- Quán Ngã Kỳ 12-Chử Quán
Kỳ 13-Quán Cảnh Kỳ 14-Quán Pháp
Kỳ 15-Quán Pháp Kỳ 16-Quán Pháp
Kỳ 17-Quán Pháp Kỳ 18-Quán Pháp
Kỳ 19-Quán Vô Pháp Kỳ 20-Cực Lạc
Kỳ 21-Thế Giới Ta Bà Kỳ 22-Thế Giới Ta Bà
Kỳ 23-Thé Giới Ta Bà-Thân Kiến Kỳ 24-Thé Giới Ta Bà-Biên Kiến
Kỳ 25-Thé Giới Ta Bà-Tà Kiến Kỳ 26-Tà Kiến-Kiến Thủ Kiến
Kỳ 27-Kiến Thủ Kiến Kỳ 28-Kiến Thủ Kiến
Kỳ 29-Giới Cấm Thủ Kiến Kỳ 30-Tư Hoặc
Kỳ 31-Tư Hoặc Kỳ 32-Tư Hoặc
Kỳ 33-Niệm Phật Kỳ 34-Niệm Như Lai
Kỳ 35-Niệm Phật Kỳ 36-Niệm Phật
Kỳ 37-Niệm Phật Kỳ 38-Tiếng Chuông Chùa I
Kỳ 39-Tiếng Chuông Chùa II Kỳ 40-Địa Tạng Bồ Tát 1
Kỳ 41-Địa Tạng Bồ Tát 2 Kỳ 42-Địa Tạng Bồ Tát 3
Kỳ 43-Địa Tạng Bồ Tát 4 Kỳ 44-Địa Tạng Bồ Tát 5
Kỳ 45-Địa Tạng Bồ Tát 6 Kỳ 46-Địa Tạng Bồ Tát 7
Kỳ 47-Địa Tạng Bồ Tát 8 Kỳ 48-Quan Thế Âm Bồ Tát 1
Kỳ 49-Quan Thế Âm Bồ Tát 2 Kỳ 50-Quan Thế Âm Bồ Tát 3,
Kỳ 51-Quan Thế Âm Bồ Tát 4 Kỳ 52-Quan Thế Âm Bồ Tát 5
Kỳ 53-Quan Thế Âm Bồ Tát 6 Kỳ 54-Quan Thế Âm Bồ Tát 7
Kỳ 55-Quan Thế Âm Bồ Tát 8 Kỳ 56-Quan Thế Âm Bồ Tát 9
Kỳ 57-Quan Thế Âm Bồ Tát 10 Kỳ 58-Tin Tưởng
Kỳ 59-Học Đạo Kỳ 60-Diệt Vọng
Kỳ 61-Rừng Thông 1 Kỳ 62-Rừng Thông 2
Kỳ 63-Sương Lạnh Tây Nguyên Kỳ 64-Sương Mù Tây Nguyên 1
Kỳ 65-Sương Mù Tây Nguyên 2 Kỳ 66-Nắng Đẹp Tây Nguyên
Kỳ 67-Năm Tháng Kỳ 68-Đông Xuân
Kỳ 69-Hoạ Bài Đông Xuân Kỳ 70-Trăng Khuya
Kỳ 71-Trăng Khuya 2 Kỳ 72-Bình Minh Trên Đất Cao Nguyên
Kỳ 73-câu Đối Liễu Liễu Đường Kỳ 74-câu Đối Liễu Liễu Đường 2
Kỳ 75-Thiền Trà Kỳ 76-Trà Đạo
Kỳ 77-Lễ Bái Kỳ 78-Qủa Báo Của Phật
Kỳ 79-Lạy Vía Di Lặc Kỳ 80-GiaoThừa Tế Sao
Kỳ 81-Chùa Cháy Kỳ 82-Nhân Qủa 1
Kỳ 83-Nhân Qủa 2 Kỳ 84-Xin Được Cười
Kỳ 85-Vỗ Về Kỳ 86-Lễ An Vị Thánh Tượng
Kỳ 87-Tây Nguyên Hoài Cảm Kỳ 88-Cười
Kỳ 89-Tự Trào Kỳ90-Tây Nguyên Tích Cảnh
Kỳ91-Nấm Mồ Đồi Hoang Kỳ92-Tây Nguyên Tự Cảm
Kỳ93-Tiếng Vọng Linh Sàng Kỳ94-Tiếng Van Từ Đáy Mộ
Kỳ95-Hàng Phục Tâm Của Bồ Tát Kỳ96-Hàng Phục Tâm Của Bồ Tát 2
Kỳ97-Chỗ Trụ Tâm Của Bồ Tát Kỳ98-Chỗ Trụ Tâm Của Bồ Tát 2
Kỳ99-Thuyết Pháp Kỳ100-Nhà Có Phúc-Tham Vấn Lão Tiền Bối,
   


Hướng Dẫn Tu Học Từ Xa Tập II
(Liễu Liễu Đường)


 Kỳ 1-Tiểu Dẩn . Kỳ 2-Giỗ Tổ , Kỳ 3-Nhà Ngoại Cảm, Chúc Tết , Họp Mặt Đầu Năm 2009 , Như Huyễn Thiền Sư Thi Tập
 
Kinh A Di Ðà  1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b,5a, 5b
 

Phật Ðộ Sanh Phật Ðộ Tử
 
 1

Pháp Hóa Giải Khổ Ðau

 
1a, 1b

Phật Học Vấn Ðáp I

 
1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b

Phật Học Vấn Ðáp 2 (Giải Ðáp) 

 
1,2

Phật Học Vấn Ðáp 3 (Hội Sơn)

 
1,2,3

Phật Học Vấn Ðáp 4

(Phật Pháp Tổng Kỳ Giáo Luận)

 
1,2

Qui Son Cảnh Sắc

1 , 2, 3 , 4 , 5, 6, 7, 8 , 9, 10

Khóa 6 Trung Cấp Phật Học 
 
Lễ Khai Giảng Khóa 6 Trung Cấp Phật Học

Khóa Hạ 2006

Chùa Phổ Ðà
 
1 , 2, 3, 4

Khóa Hạ 2006

Tịnh Xá Ngọc Phương
 
1, 2, 3, 4

Kinh Kim Cang

Kinh Kim Cang Kỳ 1 Kinh Kim Cang Kỳ 2 , Kinh Kim Cang Kỳ 3

Kinh Kim Cang Bát Nhã  
 
1 , 2 , 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 , 25, 26, 27, 28, 29, 30
Kinh Pháp Hoa  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68
Như lai Viên Giác
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
 

Quay Về Tâm Phật

 
 

Lý Vô Ngã 
 
1

(New July 19, 2013)

Ngón Tay Chỉ Trăng



































































































































































Ngón Tay Chỉ Trăng 11/20/2009 Ngón Tay Chỉ Trăng 11/22/2009
Ngón Tay Chỉ Trăng 03/07/2010 Ngón Tay Chỉ Trăng 04/25/2010
Ngón Tay Chỉ Trăng 06/27/2010 Trung Tâm Tịnh Xá
Phổ Quang Trường Hạ Chùa Phổ Quang Ky 2
Trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Phương Trường Phật Học August 01,2010
Chúc Tết 2011 Trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Phương 10-06-2011
Trường Hạ Chùa Dược Sư 11-06-2011  Trường Phật Học TPHCM 12-06-2011
Trường Hạ Chùa Kim Sơn 13-06-2011 Trường Hạ Chùa Phổ Quang 03-07-2011
Trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Phương 04-07-2011 Trường Hạ Chùa Dược Sư 05-07-2011
Trường Hạ Chùa Kim Sơn 06-07-2011 Trường Hạ Tịnh Xá Trung Tâm 07-07-2011
Trường Phật Học TPHCM 10-07-2011   Trường Hạ Chùa Phổ Quang 30-07-2011
Trường Hạ Chùa Dược Sư 01-08-2011 Trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Phương 02-08-2011 
Trường Hạ Chùa Kim Sơn 03-08-2011 Trường Hạ Tịnh Xá Trung Tâm 03-08-2011
Trường Phật Học TPHCM 07-08-2011 Trường Phật Học TPHCM11-09-2011
Trường Phật Học TPHCM21-11-2011 Chúc Tết 2012
Trường Phật Học TPHCM11-02-2012 Trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Phương 15-06-2012
Trường Hạ Chùa Từ Nghiêm 15-06-2012 Trường Hạ Tịnh Xá Trung Tâm 16-06-2012
Trường Phật Học TPHCM17-06-2012 Trường Hạ Tịnh Xá Trung Tâm 14-07-2012
Trường Phật Học TPHCM15-07-2012 Tịnh Xá Ngọc Phương 13-07-2012
Tịnh Xá Ngọc Phương 10-08-2012 Trường Hạ Tịnh Xá Trung Tâm 11-08-2012
Trường Phật Học TPHCM12-08-2012 Trường Hạ Chùa Từ Nghiêm 13-08-2012
Chúc Tết 2013 Trường Phật Học TPHCM26-06-2013
Chúc Tết 2014 (Jan 30, 2014 )  
   
Tham thiền- tu học vỡ lòng-Ky1.mp3 Tham Thiền Khai-Thị Tri  Kiến 1
Tham Thiền Kỳ 2 - Khói Lam Chiều Tham Thiền Kỳ 3 - Khói Lam Chiều
Tham Thiền Kỳ 4 - Cư Trân Lạc Đạo Tham Thiền Kỳ 5 - Khuya
Tham Thiền Kỳ 6 -Chiều Tham Thiền Kỳ 7 -Tiếng Chuông Chùa
Tham Thiền Kỳ 8 -Viên Thức Thiền Sư Tham Thiền Kỳ 9 -Xem Trăng
Tham Thiền Kỳ 10 -Chơi Tham Thiền Kỳ 11 -Tỉnh Mê
Tham Thiền Kỳ 12 -Dưới Trăng Sao Tham Thiền Kỳ 13 -Họa Vận
Tham Thiền Kỳ 14 -Con Công Đầu Đàn Tham Thiền Kỳ 15 -Hỏi Trăng
Tham Thiền Kỳ 16 -Chân Vọng Không Hai Tham Thiền Kỳ 17 -Trời Xanh Mây Trắng
Tham Thiền Kỳ 18 -SinhNhat Tham Thiền Kỳ 19 -Ánh Trăng Tà,
Tham Thiền Kỳ 20 -Đêm Trăng Tham Thiền Kỳ 21 -Dollars Đồng-Vietnam Đồng
Tham Thiền Kỳ 22 -Khổ Tham Thiền Kỳ 23 -Tùy Hỷ
Tham Thiền Kỳ 23 -Tùy Hỷ Tham Thiền Kỳ 24 -Tùy Hỷ 2
Tham Thiền Kỳ 25 -Tùy Hỷ 3 Tham Thiền Kỳ 26 -Cảnh Tỉnh
Tham Thiền Kỳ 27 -Hảy Tỉnh Thức Tham Thiền Kỳ 28 -Cao Nguyên Tức Cảnh
Tham Thiền Kỳ 29 -Các Tiến Sĩ Phật Học Tham Thiền Kỳ 30 -Thiếu Lâm Tự
Tham Thiền Kỳ 31 -Tự Tỉnh Tham Thiền Kỳ 32 -Đi Choi
Tham Thiền Kỳ 33 -Canh Khuya Trăng Sáng Tham Thiền Kỳ 34 -Trăng Mọc Lúc Canh Ba
Tham Thiền Kỳ 35 -Thân Phận Bò Tơ Tham Thiền Kỳ 36 -Tết Đoan Ngọ
Tham Thiền Kỳ 37 -Đoan Ngọ Ăn Bắp Tham Thiền Kỳ 38 -Đoan Ngọ Ăn Bánh Xèo
Tham Thiền Kỳ 39 -Trà Dư Dự Tếu Tham Thiền Kỳ 40 -Thừa
Tham Thiền Kỳ 41 -An Lạc Tham Thiền Kỳ 42 -Duc Vọng
Tham Thiền Kỳ 43 -Đốn Gậy Tham Thiền Kỳ 44 -Trong Xa
Tham Thiền Kỳ 45 -Rắn Tham Thiền Kỳ 46 -Rắn
Tham Thiền Kỳ 47 -Nín Tham Thiền Kỳ 48 -Ly Ngôn
Tham Thiền Kỳ 49 -Chơi Rừng Tham Thiền Kỳ 50 -Không Chắc Của Ta
Tham Thiền Kỳ 51 -Thọ Tham Thiền Kỳ 52 -Tình Thương Rơi Rớt
Tham Thiền Kỳ 53 -Tôi và Ta Tham Thiền Kỳ 54 -Vốn Vậy 
Tham Thiền Kỳ 55 -Hơn Thua Tham Thiền Kỳ 56 -Kiếp Nhân Sinh
Tham Thiền Kỳ 57 -Gỗ Tốt Trôi Sông Tham Thiền Kỳ 58 -Gỗ Mục Trôi Sông
Tham Thiền Kỳ 59 -Mộng Đẹp Không Thành Tham Thiền Kỳ 60 -Nhơn Tình
Tham Thiền Kỳ 61 -Ngấm Sao Khuya Tham Thiền Kỳ 62 -Sắc Duyên Tâm Hợp
Tham Thiền Kỳ 63 - Học Tham Thiền Tham Thiền Kỳ 64 - Học Tham Thiền (tt)
Tham Thiền Kỳ 65 - Học Tham Thiền (tt) Tham Thiền Kỳ 66 - Học Tham Thiền (tt)
Tham Thiền Kỳ 67 - Tứ  Đế - Khổ Khổ Tham Thiền Kỳ 68 - Tứ  Đế - Hành Khổ
Tham Thiền Kỳ 69 - Tứ  Đế - Hoại Khổ Sanh Khổ Tham Thiền Kỳ 70 - Tứ  Đế - Sanh Khổ Lão Khổ
Tham Thiền Kỳ 71 - Tứ  Đế - Bệnh Khổ Tham Thiền Kỳ 72 - Tứ  Đế - Tử Khổ
Tham Thiền Kỳ 73 - Tứ  Đế - Ái Biệt Ly Khổ  Tham Thiền Kỳ 74 - Tứ  Đế - Cầu Bất Đắc Khổ 
Tham Thiền Kỳ 75 - Tứ  Đế - Oán Táng Hội + Ngũ Ấm Xí Thạnh Khổ Tham Thiền Kỳ 76 - Tứ  Đế - Tập Đế + Tam Tế
Tham Thiền Kỳ 77 - Tứ  Đế- Tam Tế + Lục Thô Tham Thiền Kỳ 78 - Tứ  Đế-Tập Đế-Kiến Tư Hoăc
Tham Thiền Kỳ 79 - Tứ  Đế-Tập Đế-Trần Sa  Hoăc Tham Thiền Kỳ 80 - Tứ  Đế-Diệt Đế
Tham Thiền Kỳ 81 -Tứ Đế- Diệt Đế-Niết Bàn Tham Thiền Kỳ 82 -Tứ Đế- Diệt Đế-Giải Thoát-Tịnh Độ
Tham Thiền Kỳ 83 -Tứ Đế- Đạo Đế-Tứ Niệm Xứ Tham Thiền Kỳ 84 -Tứ Đế- Đạo Đế-Tứ Niệm Xứ (tt)
Tham Thiền Kỳ 85 -Tứ Đế- Đạo Đế-Tứ Niệm Xứ (tt) Tham Thiền Kỳ 86 -Tứ Đế- Đạo Đế-Tứ Chánh Cần
Tham Thiền Kỳ 87 -Tứ Đế- Đạo Đế-Tứ Ý Túc Tham Thiền Kỳ 88 -Tứ Đế- Đạo Đế-Tứ Ý Túc
Tham Thiền Kỳ 89 -Tứ Đế- Đạo Đế-Ngũ Căn Tham Thiền Kỳ 90 -Tứ Đế- Đạo Đế-Ngũ Lục
Tham Thiền Kỳ 91 -Tứ Đế- Đạo Đế-Thất Bồ Đề Phần Tham Thiền Kỳ 92 -Tứ Đế- Đạo Đế-Bát Chánh Đạo
Tham Thiền Kỳ 93 -Tứ Đế- Đạo Đế-Chánh Kiến Tham Thiền Kỳ 94 -Tứ Đế- Đạo Đế-Chánh Kiến-Chánh Tu Duy
Tham Thiền Kỳ 95 -Tứ Đế- Đạo Đế-Chánh Tu Duy Tham Thiền Kỳ 96 -Tứ Đế- Đạo Đế-Chánh Ngữ
Tham Thiền Kỳ 97-Tứ Đế- Đạo Đế-Chánh Nghiệp Tham Thiền Kỳ 98-Tứ Đế- Đạo Đế-Chánh Mệnh
Tham Thiền Kỳ 99-Tứ Đế- Đạo Đế-Chánh Tin Tấn Tham Thiền Kỳ 100-Tứ Đế- Đạo Đế-Chánh Niệm
Tham Thiền Kỳ 101-Tứ Đế- Đạo Đế-Chánh Định Tham Thiền Kỳ 102-Tứ Đế-Tổng Luận
Tham Thiền Kỳ 103-Luận Về Kỳ Siêu Độ Vong Tham Thiền Kỳ 104-Luận Về Kỳ Trì Tụng
Tham Thiền Kỳ 105-Luận Về Lễ Lạy Tham Thiền Kỳ 106-Luận Về Chúng Đắc
Tham Thiền Kỳ 107-Luận Về Chúng Đắc tt Tham Thiền Kỳ 108-Luận Về Tà Kiến
Tham Thiền Kỳ 109-Luận Về Đừng Mê Sĩ Khác Tham Thiền Kỳ 110-Luận Về Sùng Thượng Đa Thần
Tham Thiền Kỳ 111-Luận Về Thiền Na Tham Thiền Kỳ 112-Luận Về Tu Tịnh Và Tu Thiền
Tham Thiền Kỳ 113-Luận Về Ngẩu Tượng Lộ Thiên Tham Thiền Kỳ 114-Luận Về Cung Cách Khâm Liệm Phật Tại Tha La Sông Thọ
Tham Thiền Kỳ 115-Luận Về Lộng Lảy Choáng Ngộp Hoành Tráng Tham Thiền Kỳ 116-Lạ , Tham Thiền Kỳ 117-Xá Lợi
Tham Thiền Kỳ 118-Mục Kiền Liên Nhớ Mẹ Tham Thiền Kỳ 119-Vô Sắc Giới
Tham Thiền Kỳ 120-Thanh Minh Tham Thiền Kỳ 121-Tứ Tất Đàn
Tham Thiền Kỳ 122-Chơi Tham Thiền Kỳ 123-Tám Chữ Chi
Tham Thiền Kỳ 124-Tự Nhủ Tham Thiền Kỳ 125-Thất Niệm
Tham Thiền Kỳ 126-Mười Nghi  Tham Thiền Kỳ 127-Du Xuân
Tham Thiền Kỳ 128-Chùa Linh Xuất Hiện Tham Thiền Kỳ 129-Doan Ngọ Canh Dần
Tham Thiền Kỳ 130-Nghề Tham Thiền Kỳ 131-Vớt Vong
Tham Thiền Kỳ 132-Rước Vong Kỳ Siêu Tham Thiền Kỳ 133-Uống Trà
Tham Thiền Kỳ 134-Đài Chuông Bửu Sơn Tự Tham Thiền Kỳ 135-Sinh Nhật
Tham Thiền Kỳ 136-Nếu Được Ước  Tham Thiền Kỳ 137-Mong Manh Như Một Cánh Hoa
Tham Thiền Kỳ 138-Thế Cuộc Vui Buồn Tham Thiền Kỳ 139-Nhìn Qua Tuê Nhãn
Tham Thiền Kỳ 140-PhậtGiáoThếKỷ21-PhậtNgọc Tham Thiền Kỳ 141-Tránh Phận Sao Nghèo 
Tham Thiền Kỳ 142-Đầu Nguồn Chân Lý Tham Thiền Kỳ 143-Tận Đỉnh Đồi Chuông-Vãng Sanh Cực lạc
Tham Thiền Kỳ 144-Hồng Chung-Tiếng Chuông Chùa Tham Thiền Kỳ 145-Hồng Chung-Tiếng Chuông Chùa
Tham Thiền Kỳ 146-Tam Giới Chỉ Là Như Lai Phương Tiện Nói Tham Thiền Kỳ 147-Tam Tánh Chỉ Là Phương Tiện Nói
Tham Thiền Kỳ 148-Dưới Bóng Trăng Tham Thiền Kỳ 149-Kiến Tư Hoặc
Tham Thiền Kỳ 150-Thân Phận Bèo Mây Tham Thiền Kỳ 151-Lỡ Lệch Lối Đi
Tham Thiền Kỳ 152-Kiếp Nhân Sinh  Tham Thiền Kỳ 153-Thu Đến
Tham Thiền Kỳ 154-Phi Tuớng Tham Thiền Kỳ 155-Nhất Niệm Vô Minh
Tham Thiền Kỳ 156-Giủ Pháp Trần Tham Thiền Kỳ 157-Phật Ngọc 
Tham Thiền Kỳ 158-Phút Vẩn Vơ  Tham Thiền Kỳ 159-Khôn Dại Dở Hay 
Tham Thiền Kỳ 160-Chợt Tỉnh  Tham Thiền Kỳ 161-Thiền Hành Niệm Khởi 
Tham Thiền Kỳ 162-Được Tham Thiền Kỳ 163-Chịu Đựng
Tham Thiền Kỳ 164-Cửa Tâm Quên Cài Tham Thiền Kỳ 165-Thực Hư
Tham Thiền Kỳ 166-Nhìn Sâu Tâm Tánh Tham Thiền Kỳ 167-Tha Tâm Trị Pháp Môn
Tham Thiền Kỳ 168-Mặt Thật Cuộc Đời Tham Thiền Kỳ 169-Số Phận
Tham Thiền Kỳ 170-Một Thoáng Chủ Quan Tham Thiền Kỳ 171-Tự Trào-Hồi Quang Phan Tỉnh
Tham Thiền Kỳ 172-Đời Tham Thiền Kỳ 173-Đừng Đáng Lẽ
Tham Thiền Kỳ 174-Tập 6 Tựa+Viễn Ly Tham Thiền Kỳ 175-Vô Sắc Giới
Tham Thiền Kỳ 176-Vô Sắc Giới (TT) Tham Thiền Kỳ 177-Đừng Đáng Lẽ 
Tham Thiền Kỳ 178-Cái Quê Của Phật  Tham Thiền Kỳ 179-Đừng Chơi Nghỉa Địa  
Tham Thiền Kỳ 180-Ba Hèo Lừa Gạt   Tham Thiền Kỳ 181-Tu Hành  
Tham Thiền Kỳ 182-Mộng Thực   Tham Thiền Kỳ 183-Cá
Tham Thiền Kỳ 184-Rồi Củng Vậy Tham Thiền Kỳ 185-Trong Khói Hoàng Hôn
Tham Thiền Kỳ 186-Mở Rộng Lòng Tham Thiền Kỳ 187-Thể Chơn Như 
Tham Thiền Kỳ 188-Tiếng Chuông Chiều  Tham Thiền Kỳ 189-Thú Vui Thiền Giả
Tham Thiền Kỳ 190-Cụ Rùa Và Tôi  Tham Thiền Kỳ 191-Địa Chấn Cuồng Ba  
Tham Thiền Kỳ 192-Thiên Đường  Địa Nguc Tham Thiền Kỳ 193-Xây Cất
Tham Thiền Kỳ 194-Pháp Trần Tham Thiền Kỳ 195-Chánh Tri Kiến
Tham Thiền Kỳ 196-Tết Đoan Ngọ  Tham Thiền Kỳ 197-Tà Dương Bối Cảnh
Tham Thiền Kỳ 198-Trực Diện Cái Ta Tham Thiền Kỳ 199-Bòn Vàng Trong Cát
Tham Thiền Kỳ 200-Mổ Mắt Tham Thiền Kỳ 201-Ích Kỷ Cần Phải Học 
Tham Thiền Kỳ 202-Hư Không Tạng Bồ Tát Tham Thiền Kỳ 203-Tiếng Hát Giửa Trung Dương ( Tết Qúi Tỵ)  
Tham Thiền Kỳ 204-Tà Huy Tự Cảm Tham Thiền Kỳ 205-Tà Hiếu Tử  
Tham Thiền Kỳ 206-Trường Học Không Tên Tham Thiền Kỳ 207-Uống Trà  
Tham Thiền Kỳ 208-Dự Đoán  Tham Thiền Kỳ 209-Gà Gáy Trưa  
Tham Thiền Kỳ 210-Bước Nhàn Du  Tham Thiền Kỳ 211-Ngẩu Hứng
Tham Thiền Kỳ 212-Tam Giới 1 Tham Thiền Kỳ 213-Tam Giới 2
Tham Thiền Kỳ 214-Tam Giới 3 Tham Thiền Kỳ 215-Tam Giới 4
Tham Thiền Kỳ 216-Tam Giới 5   Đại Thừa Chỉ Quán
Nhị Khoá Hiệp Giải 1 Nhị Khoá Hiệp Giải 2
Đạo Tràng Bát Nhã 1  March 16, 2014 Cao Đẳng Tăng-Khoá 6(04-05-14)
Cao Đẳng Ni- Khoá 6(04-05-14) Trung Cấp Tăng-Khoá 8(04-11-14)
Trung Cấp Tăng-Khoá 9(04-11-14) Dạo Tràng Bát Nhã 2
   
Kinh Thủ Lăng Nghiêm  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83

Tam Bảo Học
 
1 2, 3 , 4 5, 6, 7, 8, 9, 10

Thập Nhị Nhân Duyên

1

Tứ Diệu Đế
 
1, 2, 3, 4, 5, 6

Tu Phước Tu Huệ

1, 2, 3

Tứ Thập Nhị Chương
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Vấn Ðề Sanh Tử
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7