New Video
1/ Mừng Ngy Khnh Tho 85                                                      March 31, 2012
2/  Tặng Ngn Tay Chỉ Trăng 6                                                   Dec  25, 2011
3/  Trường Phật Học TPHCM 20-11-2011                                      NOV 20, 2011
4/  Lễ Tốt Nghiệp Trường Phật Học TPHCM 11-09-2011               Sep 12, 2011

1/ Video Băng Giảng Của Cc Giảng Php Sư
    (* Bởi v memory of video lớn, nn phim được tch ra từng phần nhỏ cho dễ download.  ạo hữu nn download
        những files nầy vo trong một folder.  Sau đ dng file no c extension .exe to extract phim ra)
    (* Trong những files khc , phải dng WINRAR để extract những files nầy, ạo hữu c thể download WINRAR
         software ở CNET.com ở đy họ chỉ cho xi thử trong 40 days only.    ạo hữu c thể click link sau đy để download
          http://www.download.com/WinRAR/3000-2250_4-10690736.html?tag=lst-0-2)

   

Tn Băng Giảng

Video Download.

ại Bt Niết Bn 269 , 268 , 267, 266, 265
Phật ộ Sanh Phật ộ Tử Rar1, rar2, Rar 3, Rar4, Rar 5, Rạr6, Rar7, Rar8, Rar9, Rar10,Rar11
ối Tượng Tiểu Thừa Thiền ( Ngũ
Uẩn V Ng) Trường Hạ 2006
Rar1, Rar2, Rar3, Rar 4, Rar5, Rar6, Rar7
Ngũ Uẩn 1, 2

 

2/ Phim Truyện Phật Gio  (* Ở đy đạo hữu Phải sử dụng WINRAR to extract all movies)

Phim Truyện

Video Download

Bồ ề ạt Ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
   


3/ Phim Online Được Chiếu trn  YOUTUBE. DailyMotion, VEOH

A/  Video Giảng Php

Phim

Video Online

Video DownLoad

1/ Kim Cang Bt Nh
        View on Youtube ,View on VEOH
 Video I  Video II  Video III
 Video V  Video V  Video VI
 Video VII    

2/ Đại Bt Niết Bn
Disc 269
  View on Youtube , View VEOH
Video I  Video II Video III
Video IV Video V Video VI
     
3/ Tham Thiền Kỳ 28
    Cao Nguyn Tức Cảnh
View on Youtube, View VEOH
Video I Video II Video III
Video IV Video V Video VI
        

4/ Tham Thiền Kỳ 29
    Tiến Sỉ Phật Học
View on Youtube, View VEOH
Video I Video II Video III
Video IV Video V Video VI
        

5/ Tham Thiền Kỳ 134
    Đồi Chung Bửu Sơn
View on Youtube,
Video I Video II Video III
Video IV Video V Video VI
        


B/  Video Trường Hạ

   

Phim

Video Online

Video DownLoad

1/ Trường Hạ Cha Kim Sơn    
 June 13, 2011
View on Youtube, View VEOH
Video I  Video II  Video III
 Video IV  Video V  Video VI
 Video VII    

2/ Trường Hạ Tịnh X Ngọc Phương June 10, 2011
View on Youtube, View VEOH
Video I  Video II  Video III
 Video IV  Video V  Video VI
 Video VII    

3/ Trường Phật Học TPHCM  
June 13, 2011
View on Youtube, View VEOH
Video I  Video II  Video III
 Video IV  Video V  Video VI
 Video VII    

4/ Trường Hạ Tịnh X Ngọc Phương July 04, 2011
View on Youtube, View VEOH
Video I  Video II  Video III
 Video IV  Video V  Video VI
 Video VII    

5/ Trường Hạ Cha Dược Sư    
July 05, 2011

View on Youtube, View VEOH
Video I  Video II  Video III
 Video IV  Video V  Video VI
     

6/ Trường Hạ Tịnh X Trung Tm      July 07, 2011
View VEOH , View DailyMotion
Video I  Video II  Video III
 Video IV  Video V   
     

7/ Trường Hạ Cha Phổ Quang
July 03, 2011
View on Youtube
Video I  Video II  Video III
 Video IV  Video V  Video VI 
Video VII    

8/ Trường Hạ Cha Kim Sơn
     July 06 , 2011

View DailyMotion
Video I  Video II  Video III
 Video IV        
        

9/ Truờng Phật Học TPHCM
    July 10, 2011
View DailyMotion
Video I  Video II  Video III
 Video IV  Video V   
     

10/ Truờng Phật Học TPHCM
    Sept 11, 2011

View on Youtube
Video I  Video II  Video III
 Video IV  Video V   
     

10/Lể Tốt Nghiệp
     Truờng Phật Học TPHCM
    Sept 12, 2011

View on Youtube
Video I  Video II  Video III
 Video IV  Video V   
     

10/Truờng Phật Học TPHCM
    NOV  20, 2011
View on Youtube
Video I  Video II  Video III
 Video IV     
     
11/ Tặng Ngn Tay Chỉ Trăng 6
    NOV  21, 2011
View on Youtube
Video I  Video II  Video III
 Video IV  Video V   
     

12/ Mừng Ngy Khnh Tho 85
   
March 31 , 2012
View On Youtube
Video I  Video II  Video III
 Video IV     
     
     

Trở lại