Music Video Doctrines Chanting  Lecturers Audio Stories Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp
 Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ
 Ngã kim kiến văn đắc thọ trì
 Nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa
 

*Chú Ý: 


1/ Trường Phật Học Tp. HCM 8 giờ 00 ngày 13 thang 11 2016
Thầy sẽ tặng Duy Ma Cật Tuyển trạch tân tu 

            Băng Giảng & Tụng

 1. Đao Tràng Bát Nhã 2  (H.T Thích Từ Thông giảng)  April  13, 2014
 2. Trung Cấp-Khóa 9  (04-11-14)(H.T Thích Từ Thông giảng)  April 11, 2014
 3. Trung Cấp-Khóa 8(04-11-14)(H.T Thích Từ Thông giảng)  April 11, 2014
 4. Cao Đẳng Khoá 6(04-05-14)(H.T Thích Từ Thông giảng)  April  05, 2014
 5. Cao Đẳng Ni Khoá 6(04-05-14)(H.T Thích Từ Thông giảng)  April 05, 2014
 6. Đao Tràng Bát Nhã 1  (H.T Thích Từ Thông giảng)  March 16, 2014
 7. Nhị Khoá Hiệp Giải 2  (H.T Thích Từ Thông giảng)  March 06, 2014
 8. Nhị Khoá Hiệp Giải 1  (H.T Thích Từ Thông giảng)  March 03, 2014

             New Movies

 1. Mừng Khánh Thọ 85  (Hòa thượng Thích Từ Thông)  
  March 31, 2012  New
 2. Tặng Ngón Tay Chỉ Trăng 6  (Hòa thượng Thích Từ Thông)  Dec 25, 2011  New
 3. Trường Phật Học TPHCM 20-11-2011  (Hòa thượng Thích Từ Thông) NOV 20, 2011  New

 4. Lễ Tốt Nghiệp Trường Phật Học TPHCM 12-9-2011  (Hòa thượng Thích Từ Thông) Sept 12, 2011

 5. Trường Phật Học TPHCM 11-9-2011  (Hòa thượng Thích Từ Thông) Sept 11, 2011  New

 6. Trường Phật Học TPHCM 10-7-2011  (Hòa thượng Thích Từ Thông) August 1, 2011  New