Kinh Kim Cang Bát Nhã

Video Băng Giảng : Hoà Thượng Thích Từ Thông

View Online on VEOH

1/ Kim Cang Bát Nhã Tập I :  http://www.veoh.com/watch/v21010679F8gZF6Sn
2/ Kim Cang Bát Nhã Tập II :  http://www.veoh.com/watch/v210241557H3NqaGp
3/ Kim Cang Bát Nhã Tập III
 http://www.veoh.com/watch/v210241717QpW87QN

4/ Kim Cang Bát Nhã Tập IV
: http://www.veoh.com/watch/v21024188BHTj5q6T

5/ Kim Cang Bát Nhã Tập V
http://www.veoh.com/watch/v21024206T68bmwNe


6/ Kim Cang Bát Nhã Tập VI
: http://www.veoh.com/watch/v21024420GjsQ4j9B


7/ Kim Cang Bát Nhã Tập VII
http://www.veoh.com/watch/v210244716AA38EDf

Quay Về