Kinh Kim Cang Bát Nhã

Video Băng Giảng : Hoà Thượng Thích Từ Thông

View Online on Youtube

1/ Kim Cang Bát Nhã Tập I :  http://www.youtube.com/watch?v=hZ40cRwiXJ02/ Kim Cang Bát Nhã Tập II : http://www.youtube.com/watch?v=wO4CxZLCK1U3/ Kim Cang Bát Nhã Tập III
http://www.youtube.com/watch?v=yQE1n9Q8gRY
4/ Kim Cang Bát Nhã Tập IV
: http://www.youtube.com/watch?v=98MN_iAy-vM
5/ Kim Cang Bát Nhã Tập V
: http://www.youtube.com/watch?v=6Q8Y3aWDR88

6/ Kim Cang Bát Nhã Tập VI
: http://www.youtube.com/watch?v=N9T6u_2LkBU

7/ Kim Cang Bát Nhã Tập VII
: http://www.youtube.com/watch?v=E_NYEKjxHsc
Quay Về