Trường  Phật Học
TPHCM

July 10, 2011


Video Băng Giảng : Hoà Thượng Thích Từ Thông

Chiếu Trực Tuyến Trên DailyMotion

1/ Trường Phật Học TPHCM Part I http://www.dailymotion.com/embed/video/xkajvz


2/ Trường Phật Học TPHCM  Part II http://www.dailymotion.com/embed/video/xkak4o

3/ Trường Phật Học TPHCM Part III
http://www.dailymotion.com/embed/video/xkak86


4/ Trường Phật Học TPHCM Part IV
:  http://www.dailymotion.com/embed/video/xkakoc5/ Trường Phật Học TPHCM Part V http://www.dailymotion.com/embed/video/xkanj3

Quay Về