Trường Hạ
Chùa Kim Sơn

July 06, 2011


Video Băng Giảng : Hoà Thượng Thích Từ Thông

Chiếu Trực Tuyến Trên DailyMotion

1/ Trường Hạ Chùa Kim Sơn Part I http://www.dailymotion.com/embed/video/xka4on2/ Trường Hạ Chùa Kim Sơn  Part II http://www.dailymotion.com/embed/video/xka4qr

3/ Trường Hạ Chùa Kim Sơn Part III
http://www.dailymotion.com/embed/video/xka7w1

4/ Trường Hạ Chùa Kim Sơn Part IV
: http://www.dailymotion.com/embed/video/xka8hc
Quay Về