Trường Hạ
Tịnh Xá Trung Tâm

July 07, 2011


Video Băng Giảng : Hoà Thượng Thích Từ Thông

View Online on DailyMotion

1/ Tịnh Xá Trung Tâm Part I http://www.dailymotion.com/embed/video/xjzylm2/ Tịnh Xá Trung Tâm  Part II : http://www.dailymotion.com/embed/video/xjzz4a

3/ Tịnh Xá Trung Tâm Part III
 http://www.dailymotion.com/embed/video/xk04qc

4/ Tịnh Tịnh Xá Trung Tâm  Part IV
: http://www.dailymotion.com/embed/video/xk06r2
5/ Tịnh Xá Trung Tâm Part V
http://www.dailymotion.com/embed/video/xk0s93Quay Về