Trường Hạ
Tịnh Xá Ngọc   Phương

June 10, 2011


Video Băng Giảng : Hoà Thượng Thích Từ Thông

View Online on VEOH

1/ Tịnh Xá Ngọc Phương Part I http://www.veoh.com/watch/v21043083Pm8j73mj2/ Tịnh Xá Ngọc Phương Part II : http://www.veoh.com/watch/v21043143SrGfXbkY3/ Tịnh Xá Ngọc Phương Part III
http://www.veoh.com/watch/v21043187R4ek9c34
4/ Tịnh Xá Ngọc Phương Part IV
: http://www.veoh.com/watch/v21044178KSbttzEy
5/ Tịnh Xá Ngọc Phương Part V
http://www.veoh.com/watch/v21044537c3fpHT5G

6/ Tịnh Xá Ngọc Phương Part VI
http://www.veoh.com/watch/v21044601r6pjsZ2f

7/ Tịnh Xá Ngọc Phương Part VII
http://www.veoh.com/watch/v21044651XGBbw6Se
Quay Về