Trường Hạ
Tịnh Xá Ngọc   Phương

June 10, 2011


Video Băng Giảng : Hoà Thượng Thích Từ Thông

View Online on Youtube

1/ Tịnh Xá Ngọc Phương Part I http://www.youtube.com/watch?v=1MJ6B72csX42/ Tịnh Xá Ngọc Phương Part II : http://www.youtube.com/watch?v=VzUciy206u43/ Tịnh Xá Ngọc Phương Part III
http://www.youtube.com/watch?v=sIMDLE9cNgo
4/ Tịnh Xá Ngọc Phương Part IV
:http://www.youtube.com/watch?v=ZdFjan9M8wU
5/ Tịnh Xá Ngọc Phương Part V
: http://www.youtube.com/watch?v=io-RI6_gOqA

6/ Tịnh Xá Ngọc Phương Part VI
: http://www.youtube.com/watch?v=tjyplwqpOIM

7/ Tịnh Xá Ngọc Phương Part VII
http://www.youtube.com/watch?v=JHIo93vb_Gw
Quay Về