Trường Hạ
Tịnh Xá Ngọc   Phương

July 04, 2011


Video Băng Giảng : Hoà Thượng Thích Từ Thông

View Online on Youtube

1/ Tịnh Xá Ngọc Phương Part I http://www.youtube.com/watch?v=3fZ4RPnqHYg2/ Tịnh Xá Ngọc Phương Part II :  http://www.youtube.com/watch?v=sTJNNiu0GNo3/ Tịnh Xá Ngọc Phương Part III
http://www.youtube.com/watch?v=v75KaZJ7hSQ4/ Tịnh Xá Ngọc Phương Part IV
: http://www.youtube.com/watch?v=yb4gbtDoU3Y
5/ Tịnh Xá Ngọc Phương Part V
http://www.youtube.com/watch?v=3RHd2AXchI0
6/ Tịnh Xá Ngọc Phương Part VI
http://www.youtube.com/watch?v=SmGB-Aj9qgY
7/ Tịnh Xá Ngọc Phương Part VII
http://www.youtube.com/watch?v=2UCjH6M9M1Q
Quay Về