Tham Thiền Kỳ 29
Tiến Sỉ Phật Học

June 17, 2011


Video Băng Giảng : Hoà Thượng Thích Từ Thông

View Online on VEOHTiến sĩ ! sao ông lại thoái lui ?
Bẻ cong chót lưỡi, uốn vành môi !
Mồm phun ngôn ngữ : trời... trời... Phật...!
Ý mửa tâm thành : Quỷ... quỷ... ma...!
Bập bẹ mấy câu :... xin... tế độ...!
Thì thầm tha thiết : ... mở... từ bi...!
Hồn đơn phách chiếc xin về hưởng...
Phù hộ... đàn con thoát khổn nguy!...

Đồi Tà Dương/ 06/12/2009
(20/10/Kỷ Sửu)
1/ Tham Thiền Kỳ 29 Tiến Sỉ Phật Học I  http://www.veoh.com/watch/v210473736cK4mZbF2/ Tham Thiền Kỳ 29 Tiến Sỉ Phật Học  II :  http://www.veoh.com/watch/v21047385qYXp2wqc3/ Tham Thiền Kỳ 29 Tiến Sỉ Phật Học III
http://www.veoh.com/watch/v21047416hsD3P4tH
4/ Tham Thiền Kỳ 29 Tiến Sỉ Phật Học  IV
: http://www.veoh.com/watch/v21047438hYBbbns25/ Tham Thiền Kỳ 29 Tiến Sỉ Phật Học  V
: http://www.veoh.com/watch/v210475146ScSa9Dn

6/ Tham Thiền Kỳ 29 Tiến Sỉ Phật Học VI
http://www.veoh.com/watch/v21047527z8yhQGrh

Quay Về