Tham Thiền Kỳ 28
Cao Nguyên Tức Cảnh

June 18, 2011


Video Băng Giảng : Hoà Thượng Thích Từ Thông

View Online on VEOHTrụ chốn lâm sơn rõ : Tuyệt trần !
Viễn ly đô thị..., biệt thôn lân...
Vắng người, không khách, xa huyên náo
Thân ở phàm phu, Trí ở TIÊN !

6 giờ 30, ngày 27/12/2009
( 12/11/Kỷ Sửu)
1/ Tham Thiền Kỳ 28 Cao Nguyên Tức Cảnh I http://www.veoh.com/watch/v21048731DZecg5fa2/ Tham Thiền Kỳ 28 Cao Nguyên Tức Cảnh II http://www.veoh.com/watch/v21048827fn8YjYkX
3/ Tham Thiền Kỳ 28 Cao Nguyên Tức Cảnh III
  http://www.veoh.com/watch/v21049047ZDRPRyjp
4/ Tham Thiền Kỳ 28 Cao Nguyên Tức Cảnh  IV
: http://www.veoh.com/watch/v21049057NDxGEHmC


5/ Tham Thiền Kỳ 28 Cao Nguyên Tức Cảnh  V
: http://www.veoh.com/watch/v21049111cGa8kmQs
6/ Tham Thiền Kỳ 28 Cao Nguyên Tức CảnhVI
http://www.veoh.com/watch/v21049122XYaXdngP

Quay Về