Tham Thiền Kỳ 29
Tiến Sỉ Phật Học

June 17, 2011


Video Băng Giảng : Hoà Thượng Thích Từ Thông

View Online on YoutubeTiến sĩ ! sao ông lại thoái lui ?
Bẻ cong chót lưỡi, uốn vành môi !
Mồm phun ngôn ngữ : trời... trời... Phật...!
Ý mửa tâm thành : Quỷ... quỷ... ma...!
Bập bẹ mấy câu :... xin... tế độ...!
Thì thầm tha thiết : ... mở... từ bi...!
Hồn đơn phách chiếc xin về hưởng...
Phù hộ... đàn con thoát khổn nguy!...

Đồi Tà Dương/ 06/12/2009
(20/10/Kỷ Sửu)
1/ Tham Thiền Kỳ 29 Tiến Sỉ Phật Học I http://www.youtube.com/watch?v=kScWKFfZa3o2/ Tham Thiền Kỳ 29 Tiến Sỉ Phật Học  II : http://www.youtube.com/watch?v=EBuO3Lqrdk43/ Tham Thiền Kỳ 29 Tiến Sỉ Phật Học III
http://www.youtube.com/watch?v=KEtfKE-lUto
4/ Tham Thiền Kỳ 29 Tiến Sỉ Phật Học  IV
: http://www.youtube.com/watch?v=dNC3E42f4DI
5/ Tham Thiền Kỳ 29 Tiến Sỉ Phật Học  V
: http://www.youtube.com/watch?v=voTyGpTtNsw

6/ Tham Thiền Kỳ 29 Tiến Sỉ Phật Học VI
: http://www.youtube.com/watch?v=z6fk4ta80Os

Quay Về