Tham Thiền Kỳ 28
Cao Nguyên Tức Cảnh

June 18, 2011


Video Băng Giảng : Hoà Thượng Thích Từ Thông

View Online on YouTubeTrụ chốn lâm sơn rõ : Tuyệt trần !
Viễn ly đô thị..., biệt thôn lân...
Vắng người, không khách, xa huyên náo
Thân ở phàm phu, Trí ở TIÊN !

6 giờ 30, ngày 27/12/2009
( 12/11/Kỷ Sửu)
1/ Tham Thiền Kỳ 28 Cao Nguyên Tức Cảnh I http://www.youtube.com/watch?v=7lF7pwVzme82/ Tham Thiền Kỳ 28 Cao Nguyên Tức Cảnh II : http://www.youtube.com/watch?v=-mfA6NPy3nA3/ Tham Thiền Kỳ 28 Cao Nguyên Tức Cảnh III
http://www.youtube.com/watch?v=t5dApaGQS44
4/ Tham Thiền Kỳ 28 Cao Nguyên Tức Cảnh  IV
:  http://www.youtube.com/watch?v=6mPL-G6fqNE5/ Tham Thiền Kỳ 28 Cao Nguyên Tức Cảnh  V
: http://www.youtube.com/watch?v=Ye5o7UrNa9A

6/ Tham Thiền Kỳ 28 Cao Nguyên Tức CảnhVI
http://www.youtube.com/watch?v=6CeAQ_lL-dU

Quay Về