Tham Thiền Kỳ 134
Đồi Chuông Bửu Sơn

June 21, 2011


Video Băng Giảng : Hoà Thượng Thích Từ Thông

View Online on YouTubeĐài Chuông Bửu Sơn

Đài chuông tận đỉnh cánh đồi đông
Thông thả buông lơi điệu SẮC KHÔNG
Khổ hải vô biên ! Nghe tiếng gọi...
Quày đầu là bến hết long đong !

Đồi Tà dươg 11 giờ 57
Ngày 10/04/2010 ( 26-02-Canh Dần)
1/ Tham Thiền Kỳ 134 Đồi Chuông Bửu Sơn I
http://www.youtube.com/watch?v=6ukxJcrCAWY


2/ Tham Thiền Kỳ 134 Đồi Chuông Bửu Sơn II : http://www.youtube.com/watch?v=_Qpe-vt9m9o3/ Tham Thiền Kỳ 134 Đồi Chuông Bửu Sơn III
http://www.youtube.com/watch?v=pssLXXEOV9Q4/ Tham Thiền Kỳ 134 Đồi Chuông Bửu Sơn IV
: http://www.youtube.com/watch?v=_wy1e1jRzzs5/ Tham Thiền Kỳ 134 Đồi Chuông Bửu Sơn  V
: http://www.youtube.com/watch?v=hAk8aJdzR7s

6/ Tham Thiền Kỳ 134 Đồi Chuông Bửu Sơn VI
http://www.youtube.com/watch?v=cqKaX-dAbWw

Quay Về