Lễ Tốt Nghiệp
Trường Phật Học
TPHCM

Sept  12, 2011


Video Băng Giảng : Hoà Thượng Thích Từ Thông

View Online on YouTube


1/ Trường Phật Học TPHCM I :  http://www.youtube.com/watch?v=kK7-0DjyCyI


2/ Trường Phật Học TPHCM II http://www.youtube.com/watch?v=D__inrk7w50

3/ Trường Phật Học TPHCM III
http://www.youtube.com/watch?v=oNB1-zA3o6Y


4/ Trường Phật Học TPHCM  IV
: http://www.youtube.com/watch?v=tce-GYkHrqY5/ Trường Phật Học TPHCM V
http://www.youtube.com/watch?v=SF-mQGcOtj8
Quay Về