Kinh Đại Bát Niết Bàn 269

Video Băng Giảng : Hoà Thượng Thích Từ Thông

View Online on VEOH

1/ Đại Bát Niết Bàn  I : http://www.veoh.com/watch/v21022950YqP6MP8M
2/ Đại Bát Niết Bàn II : http://www.veoh.com/watch/v21023940E9XGmxBs


3/ Đại Bát Niết Bàn III
http://www.veoh.com/watch/v210239707awggAzE

4/ Đại Bát Niết Bàn IV
http://www.veoh.com/watch/v21024002bP5rzJDg


5/ Đại Bát Niết Bàn V :  http://www.veoh.com/watch/v210240158AayXcGx


6/ Đại Bát Niết Bàn VI :
 http://www.veoh.com/watch/v21024032SdQAr9Gy
Quay Về