Kinh Đại Bát Niết Bàn 269

Video Băng Giảng : Hoà Thượng Thích Từ Thông

View Online on Youtube

1/ Đại Bát Niết Bàn  I :
http://www.youtube.com/watch?v=Znk4wNXztMg


2/ Đại Bát Niết Bàn II : http://www.youtube.com/watch?v=5o1ZWzsBbBQ3/ Đại Bát Niết Bàn III
http://www.youtube.com/watch?v=-IyTHSuqPLQ
4/ Đại Bát Niết Bàn IV
: http://www.youtube.com/watch?v=quEZC_apOkc


5/ Đại Bát Niết Bàn V : http://www.youtube.com/watch?v=g9GdEWeiVl0

6/ Đại Bát Niết Bàn VI : http://www.youtube.com/watch?v=9jL1dFFEMLw
Quay Về