Trường Hạ
Chùa Phổ Quang

July 03, 2011


Video Băng Giảng : Hoà Thượng Thích Từ Thông

View Online on Youtube

1/ Trường Hạ Chùa Phổ Quang Part I http://www.youtube.com/watch?v=TWRBS-ihwBc


2/ Trường Hạ Chùa Phổ Quang  Part II : http://www.youtube.com/watch?v=Lx41Mh_XKGM

3/ Trường Hạ Chùa Phổ Quang Part III
http://www.youtube.com/watch?v=M07H38mMrFc

 
4/ Trường Hạ Chùa Phổ Quang  Part IV
: http://www.youtube.com/watch?v=TmFEes_c7ng


5/ Trường Hạ Chùa Phổ Quang Part V
: http://www.youtube.com/watch?v=KQYez9WePaE6/ Trường Hạ Chùa Phổ Quang  Part VI
http://www.youtube.com/watch?v=aXs8i8GnMqc
7/ Trường Hạ Chùa Phổ Quang  Part VII : http://www.youtube.com/watch?v=NsCashsHsMw
Quay Về