Trường Hạ
Chùa Kim Sơn

June 13, 2011


Video Băng Giảng : Hoà Thượng Thích Từ Thông

View Online on YouTube


1/ Trường Hạ Chùa Kim Sơn I http://www.youtube.com/watch?v=xNEY6j8vjUY2/ Trường Hạ Chùa Kim Sơn II http://www.youtube.com/watch?v=9XHp2tDPEhY


3/ Trường Hạ Chùa Kim Sơn III
http://www.youtube.com/watch?v=9XxT2Qw-g_0
4/ Trường Hạ Chùa Kim Sơn  IV
http://www.youtube.com/watch?v=N0qeddhsyZU
5/ Trường Hạ Chùa Kim Sơn V
http://www.youtube.com/watch?v=sy8mnGWZ-LA

6/ Trường Hạ Chùa Kim Sơn VI
http://www.youtube.com/watch?v=snuxtyOIbtI

7/ Trường Hạ Chùa Kim Sơn VII :  http://www.youtube.com/watch?v=pDjNeI64sV8Quay Về