Trường Hạ
Chùa Dược Sư

July 05, 2011


Video Băng Giảng : Hoà Thượng Thích Từ Thông

View Online on Youtube

1/ Trường Hạ Chùa Dược Sư Part I http://www.youtube.com/watch?v=yvLEwpot6ao2/ Trường Hạ Chùa Dược Sư  Part II : http://www.youtube.com/watch?v=fPNsLg8HmSs


3/ Trường Hạ Chùa Dược Sư Part III
http://www.youtube.com/watch?v=2zCzthq2e0M


4/ Trường Hạ Chùa Dược Sư  Part IV
: http://www.youtube.com/watch?v=1Yji_CAQGNE5/ Trường Hạ Chùa Dược Sư Part V
http://www.youtube.com/watch?v=aUq_u9nhzNk
6/ Trường Hạ Chùa Dược Sư  VI
http://www.youtube.com/watch?v=xhXpj8y0R9s
Quay Về